لوکس و دستیافتنی

تمرکز فکر

شارلوت

کاربردهای تمرکز فکر

بدون توانائی تمرکز انسان قادر نخواهد بود بر جریان افکار خود کنترل و تسلطی داشته باشد. افکار مثبت را تنها به وسیله ی قدرت تمرکز فکر می توان نگاهداشته و تصاحب کرد اگر یک فکر مثبت در ذهن تثبیت نشود تظاهر عینی چندانی نخواهد داشت فکر مثبتی که بگریزد و جای خود را به افکار منفی و آشفته بدهد فرصت ظهور نخواهد داشت. انرژی روانی فردی که دچار تشتت و اغتشاش فکری است در پرداختن به افکار رنگارنگو بی سرانجام اتلاف می گردد. تمرکز فکر به انسان این توانائی را می دهد که انرژی روانی و ذهنی خود را بر روی افکار مطلوب و برگزیده ی خود متمرکز نماید. او می تواند با استفاده از توانائی تمرکز فکر،آرامش را بر وجود خود حاکم نماید بیماری ها و اعمال سو جسم خود را از بین ببرد و ضعف ها را به قوت مبدل سازد. او به هر موضوعی که شایسته تفکر بداند می اندیشد و ذهن خود را در مقابل هجوم افکار حفاظت می کند و اجازه نمی دهد که لانه ی هر فکری باشد. او بازیچه نیست بلکه قدرتمندانه افکار مفید و مثبت را وسیله سعادت و کمال خویش می سازد.

مسائل روانشناختی تمرکز و دقت

تمرکز فکر با یادگیری دارای ارتباط مستقیم است به این معنی که هر قدر تمرکز فکر قوی و بالا باشد، ادراک دقیق تر و عمیق تر و یادگیری بهتر و سریع تر صورت می گیرد. همانطوری که قبلا گفته شد به هنگام تمرکز موضوع انتخاب شده در مرکز ادراک قرار می گیرد و قدرت اخلال از سایر مسائل گرفته می شود زیرا به آنها فرصت و دخالت در فکر و ادراک داده نمی شود.

بدون دیدگاه

Leave a reply