لوکس و دستیافتنی

من چنین قولی دادم؟

کیف دستی چرم مدل مودس واکر (آبی) 1

من چنین قولی دادم؟


ممکن است هر پدر و مادری زمانی قول چیزی را بدهند که پایبند ماندن به آن ممکن نباشد. خلف وعده های گاه و بیگاه باعث رنجش نمی شود، اما وقتی پشت سر هم وعده ها زیر پا نهاده می شود، فرزندتان واکنش نشان می دهد:

• ممکن است احساس کند هیچکس به فکرش نیست.
• ممکن است به این باور برسد که اگر نتواند چیزی را که می خواهد همان لحظه به دست آورد، دیگر هرگز نمی تواند به آن برسد.
• ممکن است اعتمادش را نسبت به شما از دست بدهد و باور کند که حرف هایتان پوچ بوده و با نیت انجام کار صحبت نمی کنید.
• ممکن است به این باور برسد که این رویه در مورد همه ی مردم صدق می کند.
وقتی به قولتان عمل نمی کنید مشکل بزرگ دیگری نیز به وجود می آید:
ممکن است ناخواسته و ندانسته این پیام را بدهید:اجباری وجود ندارد که آدم به قول هایی که می دهد عمل کند. فرض کنید که به پسرتان می گویید این اتاق را تمییز کند و او به شما اطمینان می دهد که فردا این کار را خواهد کرد. ممکن است به ذهنش خطور کند به راستی مجبور نیست که به قولش عمل کند، هرچند که قول داده باشد!

گاهی، به سادگی فراموش می کنیم. اما برای به حداقل رساندن این فراموشکاری گاه و بیگاه سعی کنید وقتی با فرزندتان درباره کاری که قرار است انجام دهید صحبت می کنید، نهایت دقت و توجه را به خرج دهید و به او قولی ندهید که در آینده قصد ندارید به آن پایبند بمانید. اگر به راستی قصد دارید به او پاسخ منفی بدهید به او بگویید “نه”، و از عباراتی همچون “بعد” یا “باشد یک وقت دیگر” استفاده نکنید. اگر به دلیل سفر کاری که پیش آمده یا هر دلیل دیگر نمی توانید سر قولتان باشید، اطمینان یابید دلیل اتفاقی را که افتاده شرح داده اید و راهی بیابید که این خلف وعده را جبران کنید.

برگرفته از کتاب ” والدین اندیشمند کودکان متفکر” نوشته دکتر میرنا.ب.شور و ترجمه فاطمه رضایی ملک خیلی

بدون دیدگاه

Leave a reply